Om sekretess

KRUT Rekrytering & Utveckling lämnar inte ut några personuppgifter eller annan informationsomkan röja klientens identitet. Allt arbete är konfidentiellt och sker under absolut sekretess. Jag arbetar under tystnadsplikt och alla rapporter och handlingar delges ingen annan såvida klienten uttryckligen gett sitt samtycke, eller på annat godtagbart sätt bett mig att vidarebefordra uppgifterna. Jag följr de internationella etiska regler enligt ICC (International Coaching Community).